Publicaties

‘… baant een stroomdal dwars door het onbewoonbare…’

In 2007, bij gelegenheid van ons 155 jarig bestaan, gaven we de geloofsbrief uit: ‘… baant een stroomdal dwars door het onbewoonbare…”. Deze geloofsbrief is integraal op de website te vinden.

Basisbeweging van christenen

Basisbeweging van christenen, een manier van bevrijdend geloven’, samen met Karl derksen o.p. Ten Have Baarn 1981

Complete serie gebedenboeken

Vanaf 1 december 2007 verscheen een complete serie gebedenboeken voor de eigen congregatie. Deze zijn gebaseerd op het getijdengebed maar zijn aangepast aan de huidige situatie. Hiermee wordt een lijn doorgezet die twee decennia geleden al is ingezet. Begin jaren negentig maakten enkele zusters losbladige gebedsmappen voor de gebedsdiensten in de namiddag. De structuur van deze gebedsdiensten is die van de vespers. Maar er werd een bredere keuze uit de psalmen in opgenomen. Hierin komt tot uitdrukking dat dit gebedsmoment de nadruk heeft gekregen in het gemeenschappelijk bidden op een dag. In 2006 heeft een commissie het materiaal nog eens helemaal doorgenomen. De structuur van de eerdere gebedsmappen is bewaard, maar de gebedsteksten, psalmvertaling en lay out zijn aangepast. Zo is een nieuwe serie gebedsboeken ontstaan, die gemakkelijk is in het gebruik. Er is gelet op een goed leesbare letter en op inclusief taalgebruik. De boeken sluiten aan bij de cyclus van het kerkelijk jaar. Samen bidden in de advent; Samen bidden in de kersttijd; Samen bidden in de paastijd; samen bidden door het jaar;

Congregatieblad

Voor onderlinge informatie verschijnt het Congregatiecontact drie maal per jaar. Daarnaast geven de besturen de Nieuwsstroom uit, deze verschijnt zes maal per jaar. De Commissie Maatschappij en Voorzienigheid liet af en toe een brochure verschijnen rond een actueel gegeven. Deze Commissie is in 2011 opgeheven. Voorjaar 2004; brochure uit over vluchtelingen Najaar 2004; brochure over de discussie rondom de hoofddoek Voorjaar 2005; brochure over de geloften mei 2005; hulp bij de keuze voor het referendum grondwet Europa Zomer 2007: brochure over Nederlands onverwerkt Indonesië verleden.

De Congregatie Arme Zusters van het Goddelijk Kind en het gesticht De Voorzienigheid

Zr. Gerardina schrijft bij het 75 jarig bestaanin 1927 het eerste boek, waarin een overzicht gegeven wordt van de groei en verspreiding van de congregatie over een groot deel van Nederland. De congregatie wordt beschreven vanuit de vrome kijk van het Rijke Roomsche leven. De Congregatie Arme Zusters van het Goddelijk Kind en het gesticht De Voorzienigheid

De ondeugdelijkheid van deugden

‘De ondeugdelijkheid van deugden’, Training in mentale weerbarheid voor vrouwelijke religieuzen en vrouwen in de bijstand’ VTA-groep (Vorming, training, Advies) 1994

De Voorzienigheid 1852/1952

Bij het 100 jarig bestaan in 1952 is er een zeer bescheiden brochure uitgegeven, waarin vooral beeld en weinig tekst een impressie geeft. Intussen is de missie in Indonesië erbij gekomen. Op sobere wijze worden de verschillende werkzaamheden genoemd en met slechts weinig foto’s geïllustreerd: onderwijs, kinderzorg, bejaardenzorg, ziekenzorg, hostiebakkerij. De Voorzienigheid 1852/1952

Een stem uit de kathedraal

Een stem uit de kathedraal, Bisschop Romero en zijn volk, Narratio 2006

Ex Caritate

“Kloosterzusters, nonnen – of vrouwelijke religieuzen – verdwijnen in Nederland uit het straatbeeld. In de afgelopen twee eeuwen kozen tienduizenden vrouwen voor een kloosterleven, in combinatie met werken in de wereld. Ex caritate (‘uit liefde’) is de kortst mogelijke samenvatting van het ideaal dat hen bezielde. Veel omstanders waren diep onder de indruk van de manier waarop zusters in de ziekenzorg, het onderwijs en de missie stonden. Maar hun aanpak riep ook kritiek op en hen is liefdeloosheid verweten. Deze omvangrijke maar goed leesbare studie gaat over zowel de binnen- als de buitenkant van dit type religieus leven. Het belicht de kerkelijke en maatschappelijke inbedding en beeldvorming in kunst en media, en gaat over kloosterlijke gebruiken, spiritualiteit en religieus idealisme. Het is de eerste integrale geschiedenis van de ruim negentig verschillende zustercongregaties in Nederland en enkele seculiere instituten.”

Iets wil een naam hebben

Zr. Riet Hendriksen ‘Iets wil een naam hebben’

Ik pas niet en God ook

Yosé Höhne-Sparborth (1946) is de dochter van een Nederlandse moeder en een Duitse vader. Haar levensgeschiedenis als religieuze met Duitse wortels schetst een beeld van een sterk veranderend katholiek landschap zoals zich dat ontwikkelt na de Tweede Wereldoorlog. Nieuwe leefvormen, andere vormen van kerkzijn, kritische theologie, vredesbeweging,  Acht Mei Beweging, vrouwenemancipatie vormen de coordinaten van een boeiend en bewogen leven. Ik pas niet en God ook  verschijnt als aflevering 42 in de MemoReeks, waarin verhalen uit het katholiek verleden te boek worden gesteld.

In haar naam geborgen

Bij het 150 jarig bestaan in 2002 wordt door Suzanne Houtvast, Annelies van Heijst en Judith Raat een boek geschreven, mede aan de hand van gesprekken met diverse zusters.

In Smarten geboren..

In 1985 kwam het boek uit over de Broeders van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten: ‘In Smarten geboren..’. Ook deze congregatie werd gesticht door Pastoor Hesseveld, en in het boek wordt gerefereerd aan onze congregatie. De auteur is Broeder Edesius Boerrigter.

Liefdewerk

Van de hand van Annelies van Heijst verscheen in 2002 een historisch onderzoek naar het katholieke liefdewerk in de 19de eeuw. Daarvoor onderzocht zij onze congregatie: Liefdewerk. Een herwaardering van de caritas bij de Arme Zusters van het Goddelijk Kind, sinds 1852 Het is een uitstekend boek over de geschiedenis van onze congregatie. Het boek heeft echter een veel bredere opzet. Het geeft op een heldere en inzichtelijke manier een beeld van de opkomst van de vele religieuze congregaties in het midden van de negentiende eeuw en hun inzet voor kwetsbare groepen: kinderen, zieken, ouderen. Karakteristiek voor de zorg van religieuzen was de institutionele inbedding en de ontwikkeling van professionaliteit. In het boek is zowel aandacht voor de minder positieve ervaringen die mensen hebben opgedaan met deze vorm van zorg, als voor de toewijding en professionele inzet van vele religieuzen.

Missiezusters achter het gedèk

In augustus 1925 vertrokken de eerste acht zusters van de Congregatie der Zusters van “De Voorzienigheid” naar het eiland Bangka in toenmalig Nederlands-Indie. Bij het uitbreken van de oorlog waren er reeds 22 zusters werkzaam op Bangka. Over de gebeurtenissen tijdens de tweede wereldoorlog zijn dagboekaantekingen bewaard gebleven. Deze vormen samen met informatie en citaten van latere datum de inhoud van het boekje “Missiezusters achter het gedèk” Herinneringen van de zusters van “De Voorzieningheid” uit Bangka, Nederlands -Indie 1942 -1945

Prettige zondag

Zr. Joke Brugman: Prettige zondag. Kinderwoorddiensten voor de jaren A, B en C, Gooi en Sticht 1994 … en ‘als kristal’, een verzameling gedichten en mantras, in eigen beheer uitgegeven.

Uit de harem geklapt

Uit de harem geklapt, Vrouwengestalten achter het Hooglied, Kok, Kampen 1998

Wij zeiden ‘ja’

Zr. Reinilda van Raaphorst schrijft bij het 125 jarig bestaan in 1977 een tweede boek. kijkt kritisch terug vanuit een fase die de neergang al ziet aankomen.